• Biblioteka

     • Cztery pory roku w poezji

     •                                                                      Wiosna  Dlaczego uczniowie nie są zadowoleni z pierwszego dnia wiosny ...  w poezji                                                                                                                                                          i w piosence

       

       

      Wiosenne porządki

           Jan Brzechwa

      Wio­sna w kwiet­niu zbu­dzi­ła się z rana,
      Wy­szła wpraw­dzie tro­szecz­kę za­spa­na,
      Lecz zaj­rza­ła we wszyst­kie za­kąt­ki:
      - Za­czy­na­my wio­sen­ne po­rząd­ki.

      Sko­czył wie­trzyk za­ma­szy­ście,
      Po­oku­rzał mchy i li­ście.
      Z bocz­nych dró­żek, z po­lnych ście­żek
      Po­wy­mia­tał brud­ny śnie­żek.

      Kra­sno­lud­ki wia­dra nio­są,
      Myją zie­mię ran­ną rosą.
      Chmu­ry, pły­nąc po błę­ki­cie,
      Urzą­dzi­ły wiel­kie my­cie,
      A ob­ło­ki mięk­ką szmat­ką
      Po­le­ru­ją słoń­ce gład­ko,
      Aż się dzi­wią wszyst­kie dzie­ci,
      Że tak w nie­bie ład­nie świe­ci.
      Bo­cian w górę po­szy­bo­wał,
      Tę­czę barw­nie wy­ma­lo­wał,
      A żu­ra­wie i skow­ron­ki
      Po­sy­pa­ły kwie­ciem łąki,
      Po­sy­pa­ły klom­by, grząd­ki
      I skoń­czy­ły się po­rząd­ki.

       

          Wiosna (Łąka)

         Bolesław Leśmian

      Mło­de jesz­cze ga­łę­zie tężą się po­krót­ce
      W zie­lo­nej, pniom dla zna­ku przy­da­nej ob­wód­ce.
      Kwia­ty, kształt swój pół­sen­nie zga­du­jąc za­wcza­su,
      Ni­kłym pą­kiem wkra­cza­ją w nie­zna­ną głąb lasu.
      W dali — po­strach na wró­ble prze­sad­nie rę­ka­ty
      Z ze­szło­rocz­nym roz­pę­dem chy­li się we świa­ty,
      Jak­by chciał paść w ra­mio­na po­bli­skiej cier­piał­ki,
      Co na­prze­ciw cień w skró­cie rzu­ca w pia­sek miał­ki
      W ob­ło­ku — ob­łok dru­gi na­pu­szy­ście pło­nie.
      Wró­bel łeb za­prze­pasz­cza w swych skrzy­deł osło­nie,
      Jakg­dy­by na­słu­chi­wał, co mu dzwo­ni w ser­cu?
      Świat, zda się, dziś nam na­stał, a na pola szczer­cu,
      Gdzie zie­leń swym wy­ro­jem omgli­ła roz­ło­gi,
      Bo­cian, pod pro­stym ką­tem za­ła­mu­jąc nogi
      I dziób dzier­żąc wzdłuż pier­si do­god­nie, jak cy­buch,
      Kro­czy do­ni­kąd, w słoń­ca za­pa­trzo­ny wy­buch,
      Co skrzy się, że go okiem zgar­nąć nie­po­dob­na,
      We wszyst­kich ro­sach na­raz i w każ­dej zo­sob­na.

       

      Wiosna

      M. Pawlikowska-Jasnorzewska

      W par­ku, wko­ło ja­kie­goś nud­ne­go po­pier­sia

      za­kwi­tły bzy je­dwab­ne, cięż­kie -cała Per­sja!

      Po­sąg szep­ce do sie­bie! Bzy kwit­ną. Je­stem wieszcz.

      Żału­ję bar­dzo. Cze­go? Wio­sno, ty już wiesz...

       

      Ogród

      M. Pawlikowska-Jasnorzewska

      Gdy wio­sna za­św­ta,
      jest w ogro­dzie raz cie­niek, raz ja­śniej.
      Wciąż coś za­kwi­ta, prze­kwi­ta.
      Wczo­raj kwi­tło moje ser­ce. Dziś ja­śmin.

       

      Gdzie jest wiosna

      D.Gellnerowa

      Wiosna, wiosna już tuż, tuż.
      Płaszcz słomiany spada z róż,
      Pączki ma już każdy krzak -
      To jest wiosny pierwszy znak.
      Drugi znak - zielony liść.
      Na wycieczkę czas już iść.
      Biegać łąką ile tchu,
      Szukać wiosny
      Tam i tu.
      Złotych blasków
      Chyba sto
      Wpadło na
      Strumyka dno
      Żaby budzą się ze snu.
      - gdzie jest wiosna?
      A, już tu.
      W każdej bruździe,
      Koleinie,
      Jakaś strużka
      Wody płynie,
      Wszędzie ćwierka jakiś ptak-
      To jest też
      Wiosenny znak
      Na podwórku
      Już hałasy,
      Wszystkie dzieci
      Grają w klasy.
      A jak grają?
      Zobacz, jak
      To jest wiosny
      Piąty znak.
      Takich znaków
      jest ze dwieście.
      W każdym mieście
      Patrz uważnie
      Tu i tam,
      To je znajdziesz
      Wszędzie sam.

       

      Idzie wiosna przez łąki
      D.Gellnerowa


      Idzie wiosna przez łąki
      Robi wielkie porządki,
      Żeby piękny i czysty był świat.
      Zamiast wiader i ścierek-
      Chmur i chmurek ma szereg
      Zamiast mioteł i szczotek - ma wiatr.

       

      Kwiecień

      T.Ferenc

      "Kwiecień plecień,
      bo przeplata.
      Trochę zimy,
      Trochę lata ....
      Jedzie za kwietniem
      rowerem zielonym
      pierwsza stokrotka
      w śniegu kwietniowym
      Na skrawku ciepła,
      Na zimna brzeżku,
      Kwiat przebiśniegu
      Usiadł w dołeczku
      Śniegiem sypnęło!
      Czy kwiaty wschodzą
      Na pożegnanie
      Ostatnim mrozom
      Kwiecień doplata
      Do kwiatów śniegu
      Do zimna ciepło
      Z ptasiego śpiewu.

       


      Kwiecień
      W. Domeradzki

      W pelerynie z trawy,
      W błękitnym berecie,
      Polem, łąką, drogą
      Chodzi młody kwiecień.
      A że jest kapryśny,
      Wybaczyć mu trzeba,
      Kiedy zimnym deszczem
      Sieje prosto z nieba
      Chociaż sieje gradem
      Las i młode żyta,
      Ale po nim prędko
      Ciepły maj zakwita

       

      Od wiosny do wiosny
      Zdzitowiecka Hanna

      Na niebie jaśnieje słońce,
      dni płyną, płyną miesiące...
      Z lodu uwalnia się rzeka
      i ze snu budzą się drzewa,
      ptaki wracają z daleka,
      będą wić gniazda i śpiewać.
      Sady zabielą się kwieciem...
      To wiosna! Wiosna na świecie!

      Na niebie jaśnieje słońce,
      dni płyną, płyną miesiące...
      Dni coraz dłuższe, gorętsze
      pod lipą ciche pszczół brzęki,
      woń siana płynie powietrzem,
      z pól żniwne słychać piosenki,
      zakwitły malwy przed chatą...
      Lato na świecie! Już lato!

      Na niebie jaśnieje słońce,
      dni płyną, płyną miesiące...
      W sadzie już jabłko dojrzewa
      niebem sznur ptaków mknie długi.
      Liście się złocą na drzewach
      idą jesienne szarugi
      wiatr nagle drzewa gnie w lesie...
      Jesień na świecie! Już jesień!

      Na niebie jaśnieje słońce,
      dni płyną, płyną miesiące...
      Długie i ciemne są noce
      śniegową włożył świerk czapę
      śnieg w słońcu tęczą migoce
      i sople lśnią pod okapem,
      rzekę pod lodem mróz trzyma...
      Zima na świecie! Już zima!

      Na niebie jaśnieje słońce,
      dni płyną, płyną miesiące...
      Ze snu się budzi leszczyna
      i nową wiosnę zaczyna!


       

      Pierwiosnek

      Zdzitowiecka Hanna

      Jeszcze w polu tyle śniegu,
      jeszcze strumyk lodem ścięty
      a pierwiosnek już na brzegu
      wyrósł śliczny, uśmiechnięty.

      Witaj, witaj kwiatku biały
      główkę jasną zwróć do słonka
      już bociany przyleciały
      w niebie słychać śpiew skowronka.

      Stare wierzby nachyliły
      miękkie bazie ponad kwiatkiem.
      Gdzie jest wiosna? - powiedz miły,
      czyś nie widział jej przypadkiem.

      Lecz on nic nie odpowiedział,
      o czym myślał? - któż to zgadnie.
      Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
      szepnął cicho: "Jak tu ładnie!"

       

      Wiosna
      Strzałkowska M.

      Przyszła wiosna cichuteńko,
      Przyszła wiosna na paluszkach
      I na wierzbie, wśród gałęzi
      Zatańczyła w żółtych puszkach
      Zdjęła z jezior tafle lodu,
      Pościągała z róż chochoły,
      Dała drzewom świeżą zieleń,
      Obudziła w ulach pszczoły
      Wlała w ziemię zapach deszczu,
      Pobieliła słońcem ściany
      Namówiła do powrotu
      Wilgi, czaple i bociany
      Dzikie śliwy i czeremchy
      Obsypała białym kwiatem
      I na łące, w blasku słońca
      Czeka na spotkanie z latem

       

      Twój portret Wiosenny

       Adam Ziemianin

      Chciałbym Cię narysować
      Wiosny delikatną kreską
      By zbiegły się wszystkie fiołki
      Nad zbudzoną z zimy rzeką
                                              
      Chciałbym by twe włosy
      Były jak warkocze leszczynowe
      A usta twe szalone
      W kolorze pierwszych poziomek

      Chciałbym by twe oczy
      W majową mgłę były oprawione
      Żebyś cała się śmiała
      Jak wiosenny dzwonek
                     
      Chciałbym - lecz słów brakuje
      I wszystkie się plączą
      Chciałbym - lecz nie zdążyłem
      Dzień znów schodzi się z nocą

       

          List jeńca
         Konstanty Ildefons Gałczyński          

      Kochanie, moje kochanie,
      dobranoc, już jesteś senna -
      i widzę twój sen na ścianie,
      i noc jest taka wiosenna!

                            
      Jedyna moja na świecie,
      jakże wysławię twe imię?
      Ty jesteś mi wodą w lecie
      i rękawicami w zimie.

      Tyś szczęście moje wiosenne,
      zimowe, latowe, jesienne -
      lecz powiedz mi na dobranoc,
      wyszeptaj przez usta senne:
                                     
      za cóż to taka zapłata,
      ten raj przy Tobie tak błogi?...
      Tyś jesteś światłem świata
      i pieśnią mojej drogi.

           

      To było tak
      Julian Tuwim         

      To było tak: w ciemności nocy
      Z gałązki wylazł żywy pączek.
      Rozklejał się, ptakami kwiląc;
      O świcie - westchnął. To był początek.
                                         
      Godzinę blisko się dokwiecał,
      Leniwie drzemiąc w ciepłej wiośnie.
      Ciągnęły go z lepkiego gniazdka
      Kwieciste ptaki coraz głośniej.

      Godzinę blisko się upierzał,
      Barw upatrując po ogrodzie.
      Wyciągał go z zawięzi miękkiej
      Skrzydlaty wietrzyk coraz słodziej.
                                       
      O, patrz, jak biją się o ciebie,
      Złączone w jeden zgiełk pstrokaty:
      Ptaki świergotem coraz tkliwszym,
      Coraz żarliwszą wonią kwiaty!
                     
      Bezimiennego cię rozdwaja
      W dwa cudy jedna twórcza siła,
      I drży pod tobą niespokojna
      Gałązka, która się powiła.

      Wiec kto? wiec jak? Zawiało chłodem.
      Czy ptak? czy kwiat? I gwar zamiera,
      I rozpaczliwy strach istnienia,
      W struchlałym sercu świata wzbiera.

      Wtedy zerwałem go z gałęzi
      Jak pierworodny owoc z drzewa:
      I bardzo słodką wonią dyszy,
      I bardzo smutne wiersze śpiewa.

       

      Wiosna – ach to ty (piosenka)

      Marek Grechuta

      Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi
      Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
      Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis
      Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty
      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty

      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty

      Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie
      Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień
      Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi
      Bez niczego, zrozumiałem lato, echże ty
      Lato, lato, lato, echże ty

      Lato, lato, lato, echże ty
      Lato, lato, lato, echże ty
      Lato, lato, lato, echże ty
      Lato, lato, lato, echże ty

      Od gorąca twych płomieni zapłonęły liście drzew
      Od zieleni do czerwieni krążył lata senny lew
      Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słony smak
      Pociemniało, poszarzało - jesień, jak to tak?
      Jesień, jesień, jak to tak?

      Jesień, jesień, jesień, jak to tak?
      Jesień, jesień, jesień, jak to tak?
      Jesień, jesień, jesień, jak to tak?
      Jesień, jesień, jesień, jak to tak?

      Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata wszystkie znaki
      Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki
      Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi
      Zima, zima wchodźże szybciej, ogrzej się na parę chwil

      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty

      Lato, lato, lato, echże ty
      Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty
      Lato, lato, lato, echże ty
      Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty

      Jesień, jesień, jesień, jak to tak?
      Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak?
      Jesień, jesień, jesień, jak to tak?
      Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak?

      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty

       

       

      Wiosna (piosenka)

      Skaldowie

       

      Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
      Wiosna - znów nam ubyło lat,
      Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.
      Śpiewa skowronek nad nami,
      Drzewa strzeliły pąkami,
      Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty.
      Ktoś na niebie owce wypasa, hej
      Popatrz zakwitł już Twój parasol, hej
      Nawet w bramie pan Walenty stróż,
      Puszcza wiosną pierwsze pędy już.
      Portret dziadzia rankiem wyszedł z ram,
      I na spacer poszedł sobie sam.
      Nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć,
      By zielono wiosną w głowie mieć.
      Wiosna - cieplejszy...
      Ktoś na niebie...
      Portret dziadzia...
      Wiosna... wiosna... wiosna...

       

      Do krytyków

      (Sokrates tańczący 1920)

      J. Tuwim

      A w maju
      Zwykłem jeździć, szanowni panowie,
      Na przedniej platformie tramwaju!
      Miasto na wskroś mnie przeszywa!
      Co się tam dzieje w mej głowie:
      Pędy, zapędy, ognie, ogniwa,
      Wesoło w czubie i w piętach,
      A najweselej na skrętach!
      Na skrętach – koliście
      Zagarniam zachwytem ramienia,
      A drzewa w porywie natchnienia
      Szaleją wiosenną wonią,
      Z radości pęka pąkowie,
      Ulice na alarm dzwonią,
      Maju, maju! – –
      Tak to jadę na przedniej platformie tramwaju,
      Wielce szanowni panowie!...

       

      Słowisień

      1923 [Słopiewnie]

      Julian Tuwim

      Karolowi Szymanowskiemu

      W białodrzewiu jasnie dźni słoneczno,
      Miodzie złoci białopałem żyśnie,
      Drzewia pełni pszczelą i pasieczną,
      A przez liście kraśnie pęk słowiśnie.

      A gdy sierpiec na niebłoczu łyście,
      W ciniem ciemnie jeno niedośpiewy.
      W białodrzewiu ćwirnie i srebliście
      Słodzik słowi słowisieńskie ciewy.

       

      Wiosenna piosenka

      Wolna Grupa Bukowina

      https://www.youtube.com/watch?v=gxCHicuPmQA

       

      Wiosenna Pieśń Radości – Kabaret Potem ;-))

      https://www.youtube.com/watch?v=N17YbVsM5xU

       

       

       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
   • liceum3@lo3.waw.ids.pl
   • tel./fax 22 632 07 53
   • ul.Rogalińska 2 01-206 Warszawa
   • metro: linia M2 (Rondo Daszyńskiego) bus: 102 (przystanek: Rogalińska) - 105,109,136, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Płocka); 105,109, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Rondo Daszyńskiego); tram: 10, 11,13, 26, 27 (przystanek: Płocka), SKM/KM - Warszawa Wola
  • Logowanie