• Maturzyści

     • Matura 2021

     • Maturzyści   i   Absolwenci

      W dniu 8 lutego 2021 r. mija termin złożenia ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 roku. W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego mają możliwość wprowadzenia zmian w złożonej już wstępnej deklaracji. Oto najważniejsze zmiany:

      • Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie odbędzie się. Egzaminy ustne są wykreślone z mocy prawa i nie ma potrzeby wykreślanie ich z deklaracji maturalnych. Do egzaminu ustnego mają jednak możliwość przystąpić zdający, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu będzie potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. W takim przypadku zobowiązani są złożyć potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej (załącznik 30) u dyrektora szkoły do 8 lutego 2021 r. W potwierdzeniu należy uzasadnić konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu i dołączyć stosowne dokumenty to poświadczające.
      • Nie ma obowiązku przystąpienia w części pisemnej do dodatkowego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Zdajacy mogą zatem zrezygnować, zmienić lub ewentualnie dopisać przedmioty dodatkowe. Zmiany należy dokonać na swojej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2021 r. W tym celu niezbędna jest osobista wizyta w sekretariacie szkoły. Przypomnę, że jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie w części pisemnej do przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a nie przystąpi do tego egzaminu to na świadectwie maturalnym będzie wpisany wynik – 0%, a w kolejnych latach będzie naliczana opłata za egzamin z tego przedmiotu.

      W 2021 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do wymienionego wyżej rozporządzenia MEiN i będzie sprawdzał w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Aby zdać egzamin maturalny należy przystąpić  do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, język obcy nowożytny) i  zdać je powyżej minimalnych progów punktowych.

      W 2021 r. zdający nie musi przystąpić do żadnego pisemnego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym ale chętni mogą przystąpić do wskazanych wcześniej (lub zmienionych) przedmiotów dodatkowych, jednak nie więcej niż z sześciu przedmiotów.

      Proszę o zapoznanie się z zaktualizowaną Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021”obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021.

      https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pd

      Harmonogram egzaminów:

      https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf

       

  • Kontakty

   • III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
   • tel./fax 22 632 07 53
   • ul.Rogalińska 2 01-206 Warszawa Poland
   • metro: linia M2 (Rondo Daszyńskiego) bus: 102 (przystanek: Rogalińska) - 105,109,136, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Płocka); 105,109, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Rondo Daszyńskiego); tram: 10, 11,13, 26, 27 (przystanek: Płocka), SKM/KM - Warszawa Wola
  • Logowanie